Kvalitetssäkring

Tillsyn & uppföljning

Inspektionen för vård och omsorg IVO är den myndighet som ansvarar för tillsynen på HVB-hem. Tillsyn ska ske minst en gång varje år, anmält eller oanmält.  

www.ivo.se 

 

Nedan finns rapporter/beslut från tillsyner som skett på Bergåsa HVB.

 

Tillsyn 110504.pdf Tillsyn 111229.pdf Tillsyn 120309.pdf Tillsynsbeslut 130115.pdf Tillsyn 130507.pdf

Tillsynsbeslut 131108.pdf  Tillsynsbeslut 140210.pdf  Tillsyn 141103.pdf  Tillsynsbeslut 150622.pdf Tillsynsbeslut 160114.pdf

 

ÅRETS VÅRDGIVARE 2105!

Bergåsa HVB fick Svenska Vårds utmärkelse Årets Vårdgivare vid Vårdgalan i Stockholm i november:
"Bergåsa lyckas väl i balansen mellan att vara professionell behandlingsenhet och ett hem med stort hjärta. Bergåsa har en tydlig genomtänkt struktur i behandling och daglig verksamhet där individ och individualitet får vara i centrum med goda behandlingsresultat som följd."



Skandinavisk sjukvårdsinformation följer kontinuerligt upp placeringar på Bergåsa HVB och redovisar resultaten i ett kvalitetsindex. www.ssil.se


För att utvärdera behandlingsresultat används kontinuerligt skattningsinstrument såsom ORS, SRS och Beck ungdomsskalor.


Utvärdering sker på gruppnivå vid planerade utskrivningar. 


http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete