BERGÅSA HVB & Familjehem

Ett HVB-hem sedan 2003 för flickor i åldrarna 13-21 år i kombination med konsulentstödd
familjehemsvård. 
(av Svenska Vård utsedd till Årets Vårdgivare 2015)
 

Tillsyn utan åtgärder!

Inspektionen för vård och omsorg IVO har nyligen genomfört sin årliga tillsyn på Bergåsa HVB och avslutar ärendet utan ytterligare åtgärder.

Se gärna beslut från IVO via länk nedan:

 
Ledig plats HVB
Läs mer om Ledig plats HVB
Ledig plats familjehem
Kontakta Roger Nilsson
roger.nilsson@bergasahvb.se
070-768 56 55

Intresserad av att bli familjehem?
Läs mer om Ledig plats familjehem

MÅLGRUPPTill Bergåsa HVB kommer flickor i åldrarna 13-21 år som av olika anledningar inte kan bo med sin familj eller i familjehem. Via socialtjänsten sker placeringarna enligt SoL eller LVU.  Målet med att bo på Bergåsa är att få ordning på livet, må bättre, klara skolan, ha så bra kontakt som möjligt med familj och andra viktiga personer. Framförallt att vara rädd om sig själv och det  man tycker är viktigt, att inte utsätta sig för risker och farliga situationer.  Problematiken varierar och flickorna kan ha svårigheter inom flera områden, t ex psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik, familjerelaterade problem och självdestruktivitet. Ibland har flickorna varit utsatta för övergrepp och är traumatiserade. 

METOD

Framförallt handlar arbetet på Bergåsa om att ta reda på vad varje flicka vill och tycker om, vad man är bra på. Genom att göra saker som man är bra på stärks självförtroendet och flickorna kan börja tro på sig själva. Varje flicka väljer tillsammans med sin kontaktperson vad som är viktigast att fokusera på i behandlingsarbetet.  Genom att lära sig mer om och träna på färdigheter som hjälper mot ångest och depression kan flickorna bättre klara av jobbiga situationer. Personalen på Bergåsa lär ut strategier för att hantera dåligt mående som flickorna kan använda i sin vardag. Behandlingsmetoderna på Bergåsa är omvårdande, miljöterapeutiska, kognitiva och psykodynamiska i en integrativ strävan. Bergåsa arbetar med kontaktmannaskap, strukturerade samtal, emotionellt stöd, positiv förstärkning och lågaffektivt bemötande. I verksamheten finns pedagogisk kompetens och utifrån behov kompletteras behandlingen med bildstöd och dagscheman. För att utvärdera används kontinuerligt skattningsinstrument såsom ORS, SRS och Beck ungdomsskalor. Bergåsa arbetar utifrån Evidensbaserad Praktik vilket innebär professionellt behandlingsarbete där varje flickas önskemål, situation och sammanhang och bästa tillgängliga kunskap vägs samman. 

www.psykologiguiden.se
www.kunskapsguiden.se
www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/ 

Trygghet

För att kunna bearbeta svåra upplevelser behövs en trygg och stabil tillvaro. På Bergåsa är det viktigt att man trivs, att det är lagom lugnt och att man blir bemött med respekt. Det finns alltid tillräckligt med vuxna som ser till att det är tryggt och säkert. Gränssättning är anpassad efter ålder och behov. När man är flera under samma tak är det viktigt med hänsyn och tolerans, alla är lika värda och viktiga. 

Omtanke

Att bli sedd och ha personer runt sig som bryr sig om en är viktigt. För att kunna påverka och bidra till att flickorna når sina mål behöver personalen känna dem väl. En god relation mellan kontaktpersonen och flickan gör att behandlingsarbetet lyckas. Det är när flickorna upplever att personalen bryr sig som det blir det möjligt att påverka och ställa krav. Förtroendekapitalet avgör vilket mandat som finns för gränssättning. 

Samarbete

Det är flickorna och deras närstående som gör jobbet. För att behandlingsarbetet ska fungera så bra som möjligt strävas efter samarbete. Först och främst behöver flickan själv vara delaktig. Föräldrar och andra närstående är viktiga och Beråsa arbetar för att relationerna ska fungera och bibehållas. Socialtjänsten fattar beslut och formulerar mål i vårdplaner, även deras samverkan är central. När det behövs samarbetar Bergåsa med BUP i Falkenberg och Halmstad. Bäst resultat blir det när alla arbetar mot samma mål. På Bergåsa är flickorna med och påverkar allt från boendemiljön, vilka aktiviteter som genomförs, vilken mat som lagas o s v. 

Rutiner

Sömn, regelbundna måltider och motion är viktigt för hur man mår. För att klara ett förändringsarbete behövs rutiner som gör att vardagen fungerar. På Bergåsa finns fasta tider för när man ska sova och äta, varje vecka tränar flickorna tillsammans med personal. Flickorna planerar sin vecka och upplever fördelarna med struktur och framförhållning. 

SKOLA

Forskning visar att skolresultat har betydelse för hur det går senare i livet. På Bergåsa kan flickorna få stöd som gör att de kan lyckas i skolan, med närvaro och betyg. Först och främst behöver skolan passa för flickan, både när det gäller kunskapsnivå och inlärningsförmåga. Det är viktigt att lyckas med skolarbetet och trivas i skolan. Bergåsa har alltid ett nära samarbete med skolan eller praktikplatsen. I Falkenberg finns skolor som kan ge det stöd som behövs till flickorna som kommer till Bergåsa. 
https://kommun.falkenberg.se/skola.4.638b0c7f16192341dec9747c.html

PERSONAL

På Bergåsa arbetar kompetenta och lämpliga personer. De flesta är högskoleutbildade t ex socionomer och beteendevetare. Flera har många års erfarenhet av att arbeta med behandling. Det är övervägande kvinnlig personal. Föreståndaren är leg psykolog.  

RAMAVTAL

Bergåsa har ramavtal med många kommuner i olika delar av Sverige för både HVB och konsulentstöd till familjehem. För att se om din kommun ha ramavtal med Bergåsa klicka på länken nedan.
HVB:                 Läs dokument här
Familjehem:      Läs dokument här
  
Bergåsa HVB har lämnat anbud för ramavtal med kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg och utvärdering pågår.

Bergåsa Familjehem har tecknat ramavtal som alla Sveriges kommuner har möjlighet att göra avrop genom, hittills har ett trettiotal kommuner anslutit. 
Göteborg Stad genomför just nu en upphandling för konsulentstöd till familjehem som beräknas starta till sommaren 2022 där Bergåsa Familjehem har lämnat anbud.

 

TILLSTÅND & TILLSYN

Bergåsa har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva hvb-hem med 8 platser för flickor i åldrarna 13-21 år. IVO gör varje år tillsyn i verksamheten. Bergåsa har också tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.

www.ivo.se 

FAMILJEHEM

Bergåsa erbjuder en flexibel vårdkedja där vården kan börja på HVB och därefter övergå i familjehemsvård med konsulentstöd. Kontaktpersoner som känner flickan fortsätter att arbeta med henne i familjehemmet och steget omplaceringen innebär kan överbryggas. Familjehemmet i sin tur erbjuds stöd av konsulenter som har god kännedom om flickans behov och svårigheter. Bergåsa HVB kan backa upp dygnet runt vid akuta situationer. Familjehem får tillgång till den kompetens och erfarenhet som finns på Bergåsa HVB av mångårig HVB-verksamhet. Via konsulentstöd med uppbackning dygnet runt ges möjlighet att erbjuda familjehem det som krävs för att kunna hantera den utmaning som det innebär att ta emot en ungdom. Familjehemsvården behöver inte föregås av placering på HVB.

Bergåsa föreslår efter matchningsbedömning familjehem som bedömts lämpliga. Bergåsa samarbetar företrädelsevis med erfarna familjehem med tidigare erfarenhet av att ta emot barn och ungdomar. Familjehemmen erbjuds utbildning och handledning.
Målgruppen är flickor 13-21 år med psykosocial, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik där bedömning gjorts att familjehemsvård är lämpligt. Möjlighet finns att ta emot pojkar och andra åldersgrupper.

För mer information eller placeringsförfrågningar kontakta:
  Roger Nilsson                                        Theresia Regnander
enhetschef                                             föreståndare
roger.nilsson@bergasahvb.se               theresia.regnander@bergasahvb.se
070-768 56 55                                       0345-311 38.

Intresserad av att bli familjehem?
Fyll i formulär här